خرید کتاب از دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/7
برگزاری چهاردهمین همایش روسای کتابخانه های مرکزی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/7
گزارش عملکرد هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/5
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17