برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/7/24
دسترسی به اطلاعات بانک اطلاعاتی ULRICHS
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/6/25
استفاده از خدمات نرم افزار کتابخانه بصورت غیر حضوری
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/6/21
ایجاد و دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/6/21
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/6/21