صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی > سال 1397 > کارگاه مهارتهای یادگیری و مطالعه 
کارگاه مهارتهای یادگیری و مطالعه
مدرس : سرکار خانم زهرا بهنود
کارشناسی ارشد مشاوره
تاریخ برگزاری کارگاه :97/08/22
معاونت آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی  فرهنگی